Page 1 - strateski investitor
P. 1

ПЕРСПЕКТИВА

                   Зоран Јовановски

                   Авторот е економист    ШТО СЕ ТОА СТРАТЕШКИ


    ИНВЕСТИЦИИ?


          о светот се води битка за ин- можат да го стекнат статусот на стра-
          вестиции. Битка за домашни  тешки инвестиции.
          инвестиции со користење
          разни стимулативни мерки   Законска рамка за стратешки инвес-
     Вшто ќе ги поттикнат постој-    тиции во земјава
     ните компании да инвестираат. Битка за  Стратешките инвестиции во земјава
     странски директни инвестиции со мер-  се уредени со посебен закон, „Законот
     ки за привлекување на странски компа-  за стратешки инвестиции во Република
     нии, големи и мали, познати и непозна- Северна Македонија“, прогласен со указ
     ти, само да ја одберат конкретната земја  на македонското собрание на 16 јануари
     и во неа да инвестираат.        2020 година. Законот посочува дека со
      Причината е сосема јасна. Инвестици- него се уредуваат критериумите, усло-
     ите обично значат набавка и користење  вите и постапката за пријавување, утвр-
     на нова опрема, машини, технологија.  дување на статус, избор, подготовка и
     Секое работно место што е создадено  реализација на инвестициски проекти
     преку реализација на некаква инвести-  од највисок стратешки приоритет за
     ција е работно место што има најголеми  државава. Важно е да се истакне дека
     шанси да опстане на подолг рок. Така се  законот се заснова на принципите на
     засилуваат економскиот раст и развој и  недискриминација, слободно движење
     се прават долгорочно одржливи.     на стоки, услуги и капитал, транспа-
      Познато е дека користа од инвестици- рентност.
     ите не се исцрпува само преку отворање  За еден проект да се третира како
     нови работни места. Со инвестициите,  стратешки инвестициски проект, по-
     особено странските, се пренесува зна- требно е да исполнува една или повеќе
     ење, се развиваат професионални веш-  од целите дефинирани во законот како
     тини, постојната работна сила во земја- што се: зголемување на економскиот
     та се усовршува преку работење таму  раст, вработување и примена на нови
     каде што е инвестирано и на тој начин  технологии и иновации, зголемување на
     станува конкурентна и во меѓународни  конкурентските можности на земјава,
     услови.                 зголемување на извозот и намалување
      Но, не се сите инвестиции исти по  на трговскиот дефицит на земјава, по-
     своето значење. Постојат инвестиции  добрување на добросостојбата и услови-
     што се означени како стратешки. Пра- те за живеење на граѓаните на земјава.
     шањето е кои се тие инвестиции и како   Стратешки инвестициски проект тре-

  24              јули/август 2022
   1   2   3   4   5   6