Бизнис

НЕФУНКЦИОНАЛНИТЕ КРЕДИТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ПРОБЛЕМ ИЛИ НЕ?

Игор Давков

Авторот е доктор на науки од областа на монетарната економија и финансиите

Годината што измина беше година на солиден економски раст. Македонската економија во првите три квартали од 2014 година забележа стапка на раст од 3,9%. Остварувањата претставуваат продолжување на трендот на раст на економијата од 2013 година кога економијата забележа стапка на раст од 2,7%. Растот на економијата во 2014 година, пред сѐ, беше воден од активностите на странските компании во економските зони, што веќе учествуваат со 35% во вкупниот извоз и во фискалниот стимул олицетворен во јавните инвестиции во инфраструктурата. Во согласност со последните проекции на НБРМ, економијата се очекува да продолжи да расте и во текот на оваа и на идната година со стапки од 4,1% и 4,5% респективно. И покрај ризиците поврзани со странската ефективна побарувачка, НБРМ проекциите за растот на економијата ги темели на ефектите од странските и од јавните инвестиции, и како на проекциите за растот на домашната побарувачка, пред сѐ, воден од позитивните промени на пазарот на трудот и зголемувањето на вработеноста.

 

Прочитајте повеќе во печатеното издание

ПРЕПОРАЧАНО