Финансии / Банкарство

Трендот на намалување на просечната каматна стапка на вкупните кредити продолжи и во маj 2022 година

30.06.2022г.

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците

Трендот на намалување на просечната каматна стапка на вкупните кредити продолжи и во маj 2022 година. Таа се сведе на ниво од 4,28%.

Просечната каматна стапка на вкупните депозити изнесува 0,67%.

Најновото соопштение за позначајните движења кај каматните стапки на банките и штедилниците е достапно на следната врска: https://www.nbrm.mk/content/statistika/Soopstenija/%D0%9AS/2022/Soopstenie_za_pecat_kamatni_stapki_2022_maj_mk.pdf

ПРЕПОРАЧАНО