Економија

KOНЦЕПТИ: Автархични економии

15.11.2023г

Автархичната економија, позната и како самодоволна економија, е систем во кој една земја или регион има за цел да ги произведе сите добра и услуги што им се потребни за да се одржи без да се потпира на надворешната трговија или ресурси. Во автархичната економија, фокусот е на внатрешното производство, потрошувачка и дистрибуција, минимизирајќи ја или елиминирајќи ја потребата за увоз на стоки и услуги од други земји. Примарната цел е да се задоволат потребите на земјата во нејзините граници, потпирајќи се на сопствените ресурси и работна сила за производство на основни добра и услуги, а со тоа се ограничува нејзиниот ангажман во глобалната трговија. Често практика на овие земји е спроведувањето на протекционистички политики како што се високи царини, увозни квоти и трговски бариери за да го ограничи приливот на странски стоки. Владите во автархичните економии може да играат значајна улога во централното планирање за да се распределат ресурсите, да се контролира производството и да се регулира дистрибуцијата за ефективно да се задоволат внатрешните барања, додека со намалување на зависноста од надворешната трговија, автархичните економии имаат за цел да се изолираат од флуктуациите на глобалните пазари, девизните курсеви и геополитичките настани.

Историски гледано, некои земји експериментирале со автархиски политики од различни причини, вклучувајќи политичка идеологија, економски протекционизам и одговори на надворешни закани или санкции. Сепак, овие политики често се соочуваат со предизвици и ограничувања, а повеќето земји имаат усвоено поотворени и поглобализирани пристапи кон трговијата и економскиот развој.

Некои примери на земји кои спроведувале автархиски политики во одредени периоди може да се најдат кај следните држави:

 - Северна Кореја: Северна Кореја спроведува политика на самодоверба, позната како „Juche“, која има за цел економска и политичка независност од странско влијание. Земјата го ограничи својот ангажман во меѓународната трговија и се соочи со различни санкции, кои дополнително ја изолираа нејзината економија.

- Албанија: За време на Студената војна, под водство на Енвер Хоџа, Албанија водела строга автархична политика, прекинувајќи ги врските со Советскиот Сојуз и Кина и изолирајќи се од остатокот од светот. Овој период беше обележан со екстремна економска и политичка изолација.

- Мјанмар (поранешен Бурма): По стекнувањето независност од Британците во 1948 година, Мјанмар усвои политика на „бурмански социјализам“, која вклучуваше национализација на индустриите и акцент на самодоволност. Земјата постепено се оддалечи од автархичните политики кон крајот на 20 век.

- Куба: По Кубанската револуција во 1959 година, Куба усвои социјалистичка политика и доби поддршка од Советскиот Сојуз. По распадот на Советскиот Сојуз во раните 1990-ти, Куба се соочи со економски предизвици и усвои некои мерки насочени кон самодоволност.

- Туркменистан: Оваа централноазиска земја, спроведува политика на економска самодоволност и ја ограничи својата зависност од надворешната трговија и ресурси.

Важно е да се забележи дека дури и во овие земји, целосно автархичните економии беа предизвик да се постигнат и да се одржат на долг рок. Повеќето земји сметаат дека е неопходно да се вклучат во барем одредено ниво на меѓународна трговија за да пристапат до стоки и ресурси кои не можат соодветно да се произведуваат дома. Автархичните политики имаат тенденција да го ограничат економскиот раст и развој, бидејќи може да доведат до неефикасност и намален пристап до специјализирани ресурси и технологии кои се наоѓаат во други земји.

Додека автархичните економии беа имплементирани во некои земји во минатото, тие генерално се соочуваат со големи предизвици и ограничувања. Сепак, има сеуште економисти кои тврдат дека може да има некои потенцијални придобивки во конкретни ситуации.

  1. 1.     Економска независност: автархичните економии имаат за цел да бидат самодоволни, намалувајќи ја зависноста од другите нации за основните добра и ресурси. Поддржувачите тврдат дека оваа независност може да ја заштити земјата од надворешни економски шокови, како што се глобалните рецесии или трговските спорови, што може несразмерно да влијае на поотворените економии.
  2. 2.     Национална безбедност: Самопотпирањето на критичните индустрии и ресурси се гледа како начин за подобрување на националната безбедност. Со внатрешно контролирање на клучните сектори, земјата може да ја намали ранливоста на потенцијални нарушувања во глобалниот синџир на снабдување поради конфликти или геополитички тензии.
  3. 3.     Заштита на работните места: Поддржувачите на автархијата тврдат дека ограничувањето на увозот и промовирањето на домашното производство може да ги заштити работните места во земјата. Ограничувањето на конкуренцијата од странски стоки може да помогне да се зачува вработеноста во одредени индустрии.
  4. 4.     Поттикнување на локалните индустрии: автархичните политики може да го поттикнат развојот на локалните индустрии, бидејќи тие се заштитени од надворешна конкуренција. Поддржувачите тврдат дека оваа заштита може да им овозможи на овие индустрии да растат и да станат конкурентни на глобалната сцена на долг рок.
  5. 5.     Стратешка автономија: автархичните економии често се поврзуваат со централизирано планирање и државна интервенција. Поддржувачите тврдат дека таквите системи можат да го олеснат стратешкото планирање и да им дадат приоритет на националните интереси пред динамиката на глобалниот пазар.

Сепак реалноста покажа, а економската наука докажала, дека автархичните економии може да доведат до неефикасност, недостаток на пристап до специјализирани ресурси и технологии, намалени иновации и потенцијална одмазда од трговските партнери поради протекционистички мерки. Историските искуства на земјите кои воведоа автархија често се поврзуваат со економска стагнација, ограничен раст и намален животен стандард во споредба со поотворените економии. Денес, преовладувачкиот економски пристап усвоен од повеќето земји ја нагласува меѓународната трговија, глобализацијата и соработката, бидејќи овие стратегии имаат тенденција да понудат поширок опсег на економски можности и придобивки.


(Е&Б)

 

ПРЕПОРАЧАНО